Czeladnik w zawodzie: Naturopata

Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie 

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** NUMER STANDARDU
323009 zawód pozaszkolny 130/cz

1. PROFIL UMIEJĘTNOŚCI CZELADNIKA ZWIĄZANY Z ZAWODEM

Czeladnik (posiadacz świadectwa czeladniczego)  w zawodzie naturopata potrafi:

 • stosować instrukcje i schematy przepływu bioenergii w ciele człowieka,
 • rozróżniać i interpretować dane i informacje przedstawione w postaci fotografii biopola,
 • rozpoznawać zmiany zachodzące w strefach energetycznych i kanałach energetycznych człowieka oraz w biopolu człowieka,
 • określać miejsca zaburzeń i blokad w kanałach energetycznych w ciele człowieka,
 • dokonywać diagnozy zaburzeń bioenergetycznych oraz etapy eliminacji tych zaburzeń,
 • dobierać rodzaj i zakres wspomagania naturopatycznego w zależności od przeprowadzonego
 • rozpoznania oraz organizować miejsce wykonywania danego zabiegu,
 • szacować stan stref energetycznych i meridianów na podstawie przeprowadzonego rozpoznania,
 • użytkować metody, preparaty, przybory i aparaty stosowane w wspomaganiu naturopatycznym,
 • stosować różne metody i techniki wykonywania usług naturopatycznych, w tym wykonanie u klienta zabiegu wstępnego polegającego na oczyszczeniu biopola,
 • sporządzać dokumentację zabiegu naturopatycznego,
 • komunikować się z klientem, w tym uzyskać zgodę klienta na przeprowadzenie rozpoznania stanu bioenergetycznego klienta oraz formy i sposobie przeprowadzenia wspomagania naturopatycznego,
 • oceniać jakość wykonywanych prac,
 • przestrzegać zasad etyki zawodowej i moralnych aspekty wykonywania zawodu,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

  Czeladnik w zawodzie naturopata jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oczyszczania energetycznego zaburzonych stref organizmu;

 • wykonywania zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;

 • zasilania stref bioenergetycznych niedoborów, harmonizowanie i wzmacnianie organizmu klienta;

 • informowania klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanych wobec niego odpowiedniej metody naturopatii, podawanie zaleceń i spodziewanych efektów;

 • informowanie o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego, w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;

2. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH Z ZAKRESU:

2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czeladnik:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2.2.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Czeladnik:

 • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

3.KOMPETENCJE

 • Personalne i społeczne

Czeladnik:

 • przestrzega zasad kultury i etyki;
 • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 • przewiduje skutki podejmowanych działań;
 • jest otwarty na zmiany;
 • potrafi radzić sobie ze stresem;
 • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej i zasad ochrony drażliwych danych osobowych (choroby klienta);
 • potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafi negocjować warunki porozumień;
 • działa samodzielnie oraz współpracuje w zespole;
 • kultywuje osobiste predyspozycje do wykonywanego zawodu.

4.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI  OGÓLNOZAWODOWE ZWIĄZANE Z ZAWODEM NATUROPATY

Czeladnik:

 • rozróżnia rodzaje zabiegów istniejących w naturopatii;
 • stosuje nazwy i pojęcia obowiązujące w naturopatii;
 • rozróżniać metody i techniki wykonywania usług naturopatycznych;
 • rozpoznawać strefy zaburzeń bioenergetycznych organizmu;
 • sporządzać dokumentację zabiegu naturopatycznego;
 • rozpoznawać zmiany zachodzące w strefach energetycznych i kanałach energetycznych (meridianach) człowieka;
 • rozpoznawać zmiany zachodzące w biopolu człowieka jak również pomiędzy poszczególnymi jego poziomami i warstwami;
 • rozróżniać prawidłowy i nieprawidłowy przepływ w kanałach energetycznych człowieka;
 • rozróżniać procesy zachodzące podczas wspomagania naturopatycznego;
 • dobierać rodzaj i zakres wspomagania naturopatycznego w zależności do przeprowadzonego rozpoznania;
 • dobrać odpowiednie preparaty, narzędzia, aparaty stosowane w wspomaganiu naturopatycznym;
 • wskazywać miejsca zaburzeń energetycznych w ciele człowieka;
 • rozpoznawać przyczyny zaburzeń bioenergetycznych w ciele człowieka;
 • określać miejsca zaburzeń i blokad w kanałach energetycznych;
 • ustalać kolejność postępowania podczas rozpoznawania stref zaburzeń bioenergetycznych;
 • dobrać odpowiednią technikę i metodę wspomagania naturopatycznego;
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w gabinetach i pracowniach naturopatii;
 • dobierać środki ochrony osobistej stosowane w naturopatii;
 • wskazywać zagrożenia występujące podczas rozpoznawania zaburzeń energetycznych u pacjenta;
 • wskazywać zagrożenia występujące podczas wspomagania różnych odmian wspomagania naturopatycznego;
 • wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom w bioenergetyce człowieka.

5. UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAWODZIE NATUROPATA

5.1. Wykonać rozpoznania stanu bioenergetycznego pacjentów oraz określenie lokalnych stref zaburzeń bioenergetycznych:

 • ustalić rodzaj formę i zakres wykonania usługi z uwzględnieniem sugestii klienta;
 • zabezpieczyć klienta przed wpływami zewnętrznymi;
 • uzyskać zgodę klienta na przeprowadzenie rozpoznania;
 • uprzedzić i poinformować klienta o formie i sposobie przeprowadzenia rozpoznania;
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas przeprowadzenia zadania;
 • przeprowadzić rozpoznanie ogólne stanu bioenergetycznego pacjenta;
 • sprecyzować lokalne strefy zaburzeń;
 • określić ewentualne przyczyny powstawania zaburzeń bioenergetycznych;
 • sformułować wnioski po przeprowadzonym rozpoznaniu;
 • uporządkować stanowisko pracy.

5.2.  Wykonać terapię wspomagania naturopatycznego pacjentów na podstawie przeprowadzonego rozpoznania:

 • ustalić rodzaj formę i zakres wykonania usługi z uwzględnieniem sugestii klienta;
 • zabezpieczyć klienta przed wpływami zewnętrznymi;
 • uzyskać zgodę klienta na przeprowadzenie wspomagania naturopatycznego;
 • przeprowadzić wspomaganie ogólne stanu bioenergetycznego klienta
 • określić ewentualne przyczyny powstawania zaburzeń przy wspomaganiu naturopatycznego;
 • sformułować wnioski po przeprowadzonym wspomagania;
 • sformułować zalecenia i działania zapobiegające powstawaniu zaburzeń bioenergetycznych;
 • kontrolować na bieżąco jakość wykonanej usługi i usuwać nieprawidłowości;
 • uporządkować stanowisko pracy.

5.3. Wykonać terapię wspomagania naturopatycznego klientów zgodnie z wymaganiami.

 • ustalić rodzaj formę i zakres wykonania usługi z uwzględnieniem sugestii klienta;
 • zabezpieczyć klienta przed wpływami zewnętrznymi;
 • uzyskać zgodę klienta na przeprowadzenie wspomagania naturopatycznego;
 • uprzedzić i poinformować klienta o formie i sposobie przeprowadzenia wspomagania naturopatycznego;
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas przeprowadzenia zadania;
 • przeprowadzić wspomaganie ogólne stanu bioenergetycznego pacjenta;
 • sformułować wnioski po przeprowadzonym wspomagania;
 • sformułować zalecenia i działania zapobiegające powstawaniu zaburzeń bioenergetycznych;
 • kontrolować na bieżąco jakość wykonanej usługi i usuwać nieprawidłowości;
 • sformułować zalecenia po przeprowadzonym wspomaganiu naturopatycznym;
 • uporządkować stanowisko pracy.

6. WYPOSAŻENIE STANOWISK EGZAMINACYJNYCH

Etap praktyczny egzaminu czeladniczego przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

1. Wykonanie rozpoznania stanu bioenergetycznego klienta oraz określenie lokalnych stref zaburzeń bioenergetycznych.

Przebieg prac wymaga udziału oprócz zdającego dwóch  do trzech osób tzw. „modeli” Pomieszczenie do przeprowadzenia zabiegu naturopatycznego: umywalka z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody, dwa gniazdka elektryczne, leżanka lekarska, stół do masażu, dwa krzesła, aparat do pomiaru ciśnienia, magnetofon kasetowy lub odtwarzacz CD. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Plansze poglądowe z oznaczeniem stref energetycznych człowieka, plansze z oznaczeniem  kanałów energetycznych człowieka – meridianów, plansze anatomiczne.

2.Wykonanie zabiegu terapeutycznego wspomagania naturopatycznego na podstawie przeprowadzonego rozpoznania.

Przebieg prac wymaga udziału oprócz zdającego  dwóch  do trzech osób tzw.„modeli” Pomieszczenie do przeprowadzenia zabiegu bioterapeutycznego: umywalka z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody, dwa gniazdka elektryczne, leżanka lekarska, stół do masażu, dwa krzesła, aparat do pomiaru ciśnienia, magnetofon kasetowy lub odtwarzacz CD. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Plansze poglądowe z oznaczeniem stref energetycznych człowieka, plansze z oznaczeniem  kanałów energetycznych człowieka – meridianów, plansze anatomiczne.

3.Wykonanie zabiegu terapeutycznego wspomagania naturopatycznego zgodnie z wymaganiami.

Przebieg prac wymaga udziału oprócz zdającego dwóch do trzech osób tzw. „modeli” Pomieszczenie do przeprowadzenia zabiegu bioterapeutycznego: umywalka z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody, dwa gniazdka elektryczne, leżanka lekarska, stół do masażu, dwa krzesła, aparat do pomiaru ciśnienia, magnetofon kasetowy lub odtwarzacz CD. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Plansze poglądowe z oznaczeniem stref energetycznych człowieka, plansze z oznaczeniem  kanałów energetycznych człowieka – meridianów, plansze anatomiczne.

7. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO 

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie w formie pozaszkolnej , dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;  
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

8. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

 • Dostęp do następnego poziomu kształcenia – w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki  w szkole wyższej,
 • możliwość  uzyskania  dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy świadectwo lub dyplom mistrzowski,
 • możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalne i nieformalne).

Osoba posiadająca Świadectwo czeladnicze może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie Europass – Suplementu do Świadectwa czeladniczego.

____________________________________________________

Warszawa, maj 2015 r. – Związek Rzemiosła Polskiego