Statut Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza w Krakowie

Podstawa prawna:
– Art. 84 ust. 1 i 2 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – jednolity tekst w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami
–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – z późniejszymi zmianami.

STATUT SZKOŁY

Bielsko-Biała, dn. 2006-09-11

STATUT

STUDIUM PSYCHOTRONIKI IM. JULIANA OCHOROWICZA W KRAKOWIE

Podstawa prawna: – Art. 84 ust. 1 i 2 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – jednolity tekst w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – z późniejszymi zmianami.

I. NAZWA I TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ZADANIA

§ 1

Szkoła przyjmuje nazwę:

Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza.

§ 2

Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza ma na celu kształcenie kadr zawodowych przygotowanych do podjęcia działalności rynkowej w dziedzinie – psychotronika, na którą wg  klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Ministra Gospodarki i Pracy (Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz. U. Nr 265, poz. 2644) składają się następujące zawody i specjalności:

5144      Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

514401      Bioenergoterapeuta

514402      Biomasażysta

514403      Refleksolog

514490      Pozostali praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

5149      Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

514901      Astrolog

514902      Radiesteta

514903      Wróżbita

§ 3

Siedzibą Dyrekcji i Sekretariatu Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza jest lokal przy ul. 3 maja 5 , 43-300 Bielsko-Biała.

§ 4

Studium Psychotroniki  im. Juliana Ochorowicza jest szkołą ponadgimnazjalna policealną.

§ 5

Szkoła kształci słuchaczy w systemie:

a) dziennym,

b) zaocznym,

c) gabinetów ćwiczeniowych – zwanych dalej warsztatami,

d) systemem  kursowym,

e) pracy indywidualnej

f) distance learning

§ 6

Organizatorem Szkoły, a także Organem Prowadzącym  Szkołę jest:

Centrum Edukacyjne WELES, Ryszard Gąsierkiewicz, ul. 3 Maja 5, 43-300 Bielsko-Biała, mogące działać także poprzez powołanych przez siebie pełnomocników.

§ 7

W celu realizacji swoich zadań Szkoła nawiązuje współpracę z innymi szkołami, uczelniami, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi (w tym zakładami pracy) itp. działającymi tak w kraju, jak i za granicą.

§ 8

Studium finansowane jest z opłat uczniowskich, dotacji budżetowych (działalność dydaktyczna), darowizn, zapisów oraz innych środków przeznaczonych na ten cel przez Organ Prowadzący Szkołę. Dopuszcza się także możliwość prowadzenia przez Szkołę działalności gospodarczej, w formie spotkań o charakterze terapeutycznym organizowanych na terenie szkoły, a także poprzez wydawnictwo, usługi doradcze, consultingowe, marketingowe, organizację kursów, itd.

O zaliczeniu danego przedsięwzięcia do działalności programowej Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły w drodze odrębnej pisemnej decyzji.

§ 9

Warunkiem przyjęcia słuchacza do Szkoły jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjęcie słuchacza do Szkoły nie jest uwarunkowane ukończeniem szkoły średniej.

§ 10

Złożenie podania o przyjęcie do Szkoły, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Organ Prowadzący Szkołę i podjęciu stosownej decyzji wymaga zawarcia umowy cywilno – prawnej, regulowanej przepisami kodeksu cywilnego,  pomiędzy osobą zainteresowaną (w odniesieniu do osób niepełnoletnich, reprezentowanych przez rodziców lub opiekunów prawnych) a Dyrektorem Szkoły posiadającym pełnomocnictwo organu prowadzącego Szkołę w tym zakresie, a wynikające z zapisów niniejszego statutu.

Umowa cywilno – prawna z chwilą przyjęcia do Szkoły obejmuje pełny zakres nauki, w tym ewentualne praktyki zawodowe, aż do uzyskania dyplomu (świadectwa ukończenia) włącznie. Miesięczne opłaty z tytułu pobierania nauki stanowią zaliczki na poczet uzyskania tytułu zawodowego, co będzie stanowiło o realizacji umowy między stronami. Niniejszy Statut stanowi przeniesienie praw cywilno – prawnych przysługujących Organowi Prowadzącemu Szkołę na Szkołę w zakresie wykonywania przez nią statutowych obowiązków.

§ 11

Opłaty za naukę ustala Organ Prowadzący Szkołę z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Szkoły. Dopuszcza się zmianę wysokości opłat w uzasadnionych przypadkach (inflacja, wzrost kosztów utrzymania, zmiana stawek podatkowych, itp.), jednakże wszelkie zmiany powinny być dokonywane po wcześniejszym opublikowaniu stosownych decyzji z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Decyzja o zmianie wysokości czesnego  jest ogłaszania w formie zarządzenia Dyrektora Szkoły i publikowana na tablicach ogłoszeń nadzorowanych przez sekretariat Szkoły. Oryginały zarządzeń są przechowywane w oznaczonych segregatorach w biurze Dyrektora Szkoły. Opłatę za naukę Szkoła pobiera z góry w formie miesięcznych zaliczek nazywanych dalej “czesne”.

Przy dokonywaniu zapisu Szkoła pobiera opłatę wpisową. Wysokość opłaty jest ustalana odrębnym zarządzeniem. Szkoła ma prawo do pobierania odsetek z tytułu nieterminowo dokonanych płatności. Wysokość odsetek ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę. W ramach opłat za naukę pokrywane są koszty uzyskania zaliczeń, realizacji egzaminów zdawanych w pierwszym terminie, jednakże egzamin dyplomowy wymaga odrębnej opłaty. Egzaminy poprawkowe, komisyjne, itp. czynności wykonywane poza programem dydaktycznym, wymagają wniesienia dodatkowych opłat, których wysokość ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę.

§ 12

Szkoła w części podstawowej realizuje program nauczania określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (z chwilą jego ustalenia), natomiast przedmioty dodatkowe realizowane są zgodnie z programami autorskimi, zatwierdzonymi przez Organ Prowadzący Szkołę.

Do czasu ustalenia minimum programowego przez MENiS całość programu zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę.

II.ORGANY SZKOŁY.

§ 13

Organami Szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Samorząd Słuchaczy

§ 14

Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i ze stanowiska odwołuje Organ Prowadzący Szkołę.

§ 15

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę ma prawo podejmować decyzje dotyczące zmiany programu dydaktycznego w zakresie przewidzianym przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 16

Dyrektor Szkoły, w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad słuchaczami i zatrudnionymi osobami oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

e) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Organem Prowadzącym Szkołę, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną,

f) w porozumieniu z założycielem Szkoły powołuje nowe jednostki organizacyjne jak warsztaty, laboratoria, ośrodek kursów, itp.

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zatwierdzonym przez Organ Prowadzący Szkołę. Ewentualne przekroczenia planu finansowego (dochodów i wydatków) wymaga zatwierdzenia przez Organ Prowadzący Szkołę odrębną decyzją.

h) podejmuje decyzje dotyczące odroczenia terminów płatności lub częściowego albo całkowitego zaniechania opłat, po powiadomieniu organu prowadzącego Szkołę.

§ 17

Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 18

Działając z upoważnienia Organu Prowadzącego Szkołę, Dyrektor decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli jak również innych pracowników Szkoły oraz ustalania warunków zatrudniania.

b) przyznawania nagród lub wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły oraz słuchaczom.

c) skreśleń z listy słuchaczy w przypadku zalegania z opłatami.

§ 19

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę może zmieniać   istniejące lub wprowadzać nowe profile kształcenia.

§ 20

Stanowisko Zastępcy Dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu opinii Organu Prowadzącego Szkołę.

§ 21

Dyrektor Szkoły jest organem wykonawczym. Realizuje swoje zadania zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 22

Zastępca Dyrektora Szkoły, z chwilą jego powołania, w szczególności odpowiada za:

a) przebieg procesu dydaktycznego,

b) zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności,

c) organizuje i prowadzi działalność kursową zgodnie ze Statutem Szkoły,

d) inne zadania są określone w odrębnym zakresie czynności.

Do czasu powołania Zastępcy Dyrektora Szkoły jego zadania wykonuje Dyrektor Szkoły.

§ 23

W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia i wychowania.

§ 24

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

§ 25

a) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, Organ Prowadzący Szkołę lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

b) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

5) opiniowanie organizacji pracy Szkoły

c) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

d) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

e) Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący Szkołę

§ 26

Radzie Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Szkoły.

§ 27

W Szkole działa Samorząd Słuchaczy, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy słuchacze.

§ 28

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły, pod rygorem nieważności. Przed zatwierdzeniem Dyrektor Szkoły powiadamia Organ Prowadzący Szkołę o otrzymaniu wniosku dotyczącego zatwierdzenia regulaminu.

§ 29

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem i Regulaminem Szkoły.

§ 30

Organy Samorządu są reprezentantami ogółu słuchaczy.

Samorząd ma prawo:

a) składać wnioski i propozycje:

1) organowi prowadzącemu Szkołę,

2) Dyrektorowi Szkoły,

3)  Radzie Pedagogicznej,

4)  innym organom Szkoły.

b) do jawnej i umotywowanej oceny systemu oceniania postępów w nauce i zachowaniu.

§ 31

Szczegółowe prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Szkoły, stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

§ 32

Do zadań Organu prowadzącego Szkołę należy:

a) zabezpieczenie środków materialnych niezbędnych do uruchomienia Szkoły,

b) ustalanie zasad zatrudniania pracowników Szkoły,

c) wykonywanie innych czynności należących do kompetencji właściciela Szkoły,

d) dokonywanie zmian w Statucie i Regulaminie Szkoły.

§ 33

Rada Szkoły funkcjonuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Organ Prowadzący Szkołę.

§ 34

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,  a także:

a) opiniuje Statut Szkoły,

b) może występować z wnioskami do Organu Prowadzącego Szkołę, Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,

opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Szkoły,

d) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły,

e) do czasu wyłonienia Rady Szkoły obowiązki Rady Szkoły wypełnia Organ Prowadzący Szkołę.

§ 35

Do Rady Szkoły w równej ilości wchodzą:

a) przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przez nią wybrani,

c) przedstawiciele słuchaczy,

d) przedstawiciele przemysłu, usług, banków, osób prawnych i fizycznych a także instytucji, stowarzyszeń zaaprobowani przez Organ Prowadzący Szkołę.

§ 36

Ponadto w posiedzeniach Rady Szkoły mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

a) przedstawiciele organizacji młodzieżowych działających w Szkole,

b) sponsorzy,

c) rodzice słuchaczy,

e) Dyrektor Szkoły.

§ 37

Do czasu powołania organów Szkoły ich rolę wypełnia Organ Prowadzący Szkołę.
W przypadku odwołania, rozwiązania lub braku organu z innego powodu jego rolę
w tym zakresie spełnia Organ Prowadzący Szkołę.

§ 38

Dyrektor Szkoły bez uzgodnienia z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy w przypadku zalegania z opłatami czesnego za okres co najmniej 1 miesiąca. Skreślonemu słuchaczowi przysługuje prawo odwołania do Organu prowadzącego Szkołę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu. Skreślenie z listy słuchaczy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy cywilno-prawnej.

§ 39

Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej przysługuje odwołanie do Organu Prowadzącego Szkołę, natomiast decyzje Organu Prowadzącego Szkołę mogą być zaskarżone według kompetencji do sądów powszechnych w sprawach ekonomicznych lub do Kuratora Oświaty w sprawach programowych i dydaktycznych.

III.WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA SZKOŁY.

§ 40

Nauczyciele mogą być zatrudniani przez Dyrektora  Szkoły na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło. Dyrektor Szkoły może powierzyć na podstawie umowy cywilno- prawnej wykonywanie niektórych czynności na rzecz Szkoły.

§ 41

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Ponadto obowiązany jest do:

a) czynnego udziału w Radach Pedagogicznych,

b) samodzielnego przygotowywania materiałów dydaktycznych,
c) aktualizowania posiadanej wiedzy i do systematycznego podnoszenia kwalifikacji,

d) dbania o dobre imię Szkoły i jej założyciela,

e) wykazywanie się pracą społeczną na rzecz Szkoły.

§ 42

Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobodnego stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne – po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Poza tym nauczyciel ma prawo do:

a) nieodpłatnego korzystania z wyposażenia Szkoły do celów dydaktycznych (komputery z oprogramowaniem, kserokopiarka, rzutnik pisma, biblioteka szkolna, itd.),

b) reprezentowania Szkoły w ramach uprawnień uzyskanych w drodze indywidualnych decyzji Dyrektora Szkoły,

c) odwołania się od decyzji Dyrektora do Organu Prowadzącego Szkołę.

§ 43

Organizację pracy w danym roku szkolnym określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę.

§ 44

Nauka w Szkole prowadzona jest w systemie dziennym i zaocznym. Naukę w systemie zaocznym mogą podejmować osoby bez określenia ram wiekowych. W systemie dziennym i zaocznym nauka trwa 2,5 roku i jest podzielona na semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w lokalach wynajmowanych na podstawie odrębnych umów.
Zajęcia dydaktyczne odbywać się mogą w postaci sesji wyjazdowych w miejscach które założyciel Studium uzna za właściwe z uwagi na tematykę prowadzonych zajęć.

§ 45

Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 października każdego roku, a kończy się z dniem 30 września następnego roku (2 semestry).

§ 46

Szkoła może zorganizować dodatkowy nabór w semestrze zimowym. Rok szkolny dla powtórnego naboru może rozpoczynać się po przerwie semestralnej i trwać od 1 marca do 28 lutego roku następnego.

§ 47

Pomiędzy semestrami dopuszcza się przerwę wolną od zajęć nazywaną międzysemestralną, która trwa:

a) 14 dni dla roku szkolnego rozpoczynającego się od października i jest organizowana w drugiej połowie lutego,

b) od 15 czerwca do 1 października dla roku szkolnego rozpoczynającego się od 1 marca.

§ 48

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 49

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, który może liczyć od 15 do 50 słuchaczy.

§ 50

Oddziały słuchaczy dzieli się na grupy zajęciowe.

§ 51

Słuchacze mogą być podzieleni na specjalności.

§ 52

Podstawowymi formami prowadzenia zajęć dydaktycznych są wykłady i ćwiczenia.

§ 53

Nauka w Szkole jest prowadzona w oparciu o 6- cio stopniową skalę ocen. Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia § 10 pkt. 2. (Dz. U. nr 41 poz. 413 z późniejszymi zmianami)

6 – celujący

5 – bardzo dobry

4 – dobry

3 – dostateczny

2 – dopuszczający

1 – niedostateczny

§ 54

W celu zapewnienia harmonijnego rozwoju słuchaczy Szkoła organizuje zajęcia wychowania fizycznego, w szczególności dla systemu dziennego.

§ 55

Zaliczenie przez słuchacza minimum programowego przewidzianego w programie powoduje otrzymanie przez słuchacza dyplomu ukończenia Szkoły.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY SZKOŁY.

§ 61

Słuchacze mają prawo:

a) pobierać naukę w ramach wykładów, ćwiczeń, warsztatów, praktyk zawodowych, zgodnie z programem nauczania,

b) poddawać się egzaminom, sprawdzianom, itp. potwierdzającym opanowanie przez nich materiału dydaktycznego,

c) korzystać z biblioteki szkolnej, pomocy naukowych i dydaktycznych, urządzeń sportowych, itp. zgodnie z programem nauczania. Ponadto mogą oczekiwać spełnienia osobistych potrzeb i zainteresowań wynikających z możliwości Szkoły,

d) brać czynny udział w życiu Szkoły oraz uczestniczyć w pracach Samorządu Słuchaczy,

e) zakładać koła zainteresowań, a także brać udział w ich funkcjonowaniu,

f) zwracać się do Dyrektora Szkoły o odroczenie terminów płatności w uzasadnionych życiowo sytuacjach,

g) korzystać z urlopów od nauki (tzw. szkolnych),

h) ubiegać się o komisyjny egzamin (sprawdzian wiadomości) w przypadku uzyskania nie satysfakcjonującej słuchacza oceny,

i) składania skarg, wniosków i uwag do Organu Prowadzącego Szkołę za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

§ 56

Obowiązki słuchacza obejmują:

a) uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, praktykach zawodowych, zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z programem nauczania,

b) poddawanie się egzaminom, testom, sprawdzianom celem ustalenia stopnia opanowania nauczanego materiału,

c) stosowanie się do wewnętrznych przepisów Szkoły,

d) zachowywanie się w sposób kulturalny, honorowy, etyczny, godny słuchacza Szkoły,

e) systematyczne opłacanie należnych Szkole opłat,

f) dbanie o dobre imię Szkoły i Organu Prowadzącego Szkołę,

g) przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P. POŻ.

§ 57

a) Słuchacze Szkoły zdają egzaminy z przedmiotów objętych planem nauczania podczas sesji zimowej, która winna odbyć się w terminie do połowy marca oraz letniej, która winna odbyć się w terminie do końca września.

b) Egzaminy o których mowa w punkcie poprzedzającym odbywają się w formie ustnej lub pisemnej. Wyboru przedmiotów zawodowych, z których będą przeprowadzone egzaminy dokonuje Rada Pedagogiczna.

c) Egzaminy przeprowadzają wykładowcy określonych przedmiotów uczący w Szkole.

d) Terminy egzaminów powinny być podane do wiadomości słuchaczy przez Dyrektora Szkoły co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminami.

e) Terminy egzaminów są planowane tak, aby mogły odbywać się w ciągu 3-4 tygodni każdego semestru.
f) W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy najwyżej z dwóch przedmiotów.

W przypadku braku egzaminatora w wyniku zdarzeń losowych Dyrektor Szkoły wskazuje innego egzaminatora.

§ 58

a) Słuchacze semestru programowo najwyższego (ostatniego semestru) składają egzamin z przygotowania zawodowego.

b) Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu, jego zakres uwzględniający obowiązujące przepisy są określone przez Dyrektora Szkoły.

§ 59

Ocenione i zatwierdzone na posiedzeniach Rady Pedagogicznej pisemne prace egzaminacyjne z dwóch semestrów programowo najwyższych przechowuje się w Szkole przez dwa lata.

§ 60

Oceny wpisywane są przez egzaminatora do dokumentacji przebiegu nauczania (protokół, indeks, dziennik lekcyjny).

W przypadku nie zdania egzaminu lub braku zaliczenia w pierwszym terminie słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego. Zaliczenie uzyskane po terminie z winy słuchacza oraz egzaminy poprawkowe i komisyjne wymagają dodatkowej odpłatności.

§ 61

W przypadku szkód lub strat spowodowanych przez słuchacza jest on zobowiązany naprawić szkodę własnym staraniem i kosztem lub pokryć wydatki z tego tytułu poniesione przez Szkołę lub Organ Prowadzący Szkołę.

§ 62

Decyzja o skreśleniu słuchacza z listy może być podjęta w przypadku:

a) nie opłacanych kosztów nauki, w trybie  § 38 Statutu.

b) nie uzyskania zadowalających ocen nauczania, uzyskania oceny niedostatecznej z co najmniej jednego przedmiotu z przeprowadzonych zaliczeń i/lub egzaminów określonych w wykazie zaliczeń i egzaminów w danym semestrze.

c) nie odbycia praktyk zawodowych,

d) nie wywiązywania się z innych obowiązków słuchacza, a wynikających z niniejszego Statutu,

e) wszczynania, bądź uczestnictwa w kłótniach, bójkach, itp.

f) przyjścia do Szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożycie narkotyków,

g) naruszenia którejś z zasad wyrażonych w Regulaminie,

h) we wszystkich innych przypadkach, które Rada Pedagogiczna uzna za zasadne.

§ 63

Decyzje o skreśleniu podejmują:

a) Dyrektor Szkoły w odniesieniu do § 62 pkt. a,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Dyrektor Szkoły a także Organ Prowadzący Szkołę mają prawo zawiesić słuchacza w jego prawach i obowiązkach do czasu rozpatrzenia zarzutów przez Radę Pedagogiczną.

§ 64

O decyzji dotyczącej pozbawienia praw słuchacza osoba zainteresowana powiadamiana jest pisemnie przez Dyrektora Szkoły. Od decyzji Dyrektora Szkoły słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się do Organu Prowadzącego Szkołę.

V. PRZEPISY SZCZEGÓLNE.

§ 65

Do uprawnień i obowiązków Organu Prowadzącego Szkołę oprócz zadań wymienionych w paragrafach poprzedzających niniejszego statutu należą także:

a) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa przez Organy Szkoły,

b) nadzorowanie realizacji preliminarza budżetowego,

c) reprezentowanie Szkoły w zakresie nie zastrzeżonym w statucie dla Organów Szkoły,

d) reprezentowanie tych Organów Szkoły, które nie wypełniają swoich funkcji lub zawiesiły (zaniechały) swojej działalności do czasu przywrócenia ich funkcjonowania,

e) podejmowania decyzji w sprawie zmiany lokalizacji Szkoły, zawieszenia funkcjonowania Szkoły, likwidacji Szkoły,

f) prowadzenie archiwum Szkoły.

g)  dokonywania zmian w Statucie Szkoły

§ 66

Organ Prowadzący Szkołę podejmuje decyzje w formie pisemnej, bądź ustnej. Unieważnienie, uchylenie, itp. pisemnej decyzji Organów Szkoły może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

§ 67

Szkoła pokrywa koszty funkcjonowania Organu prowadzącego Szkołę, związane z realizowaniem funkcji organizatora oraz osoby prowadzącej Szkołę, koszty te stanowią koszt szkoły.

§ 68

Rozliczenie wyniku ekonomicznego, a także przejęcie bilansu i innych sprawozdań dokonuje Organ Prowadzący Szkołę, na wniosek Dyrektora Szkoły.

§ 69

Szkoła funkcjonuje zgodnie z preliminarzem budżetowym opracowanym przez Dyrektora Szkoły, a zatwierdzonym przez Organ Prowadzący Szkołę.

§ 70

Szkoła jest apolityczna. Za zgodą Dyrektora Szkoły lub Organu Prowadzącego Szkołę w Szkole mogą działać wyłącznie organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub oświatowa.

§ 71

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa i niniejszym statutem decyzje będą podejmowane przez Organ Prowadzący Szkołę.

§ 72

Statut powyższy został opracowany w oparciu o:

a) ustawę z dnia 7.09.1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329
z późniejszymi zmianami,

b) przepisy wykonawcze do ustawy.